تبلیغات
iranagro - رشد غیرطبیعی در گیاهان

رشد غیرطبیعی در گیاهان

ژیگانتیسم : بافت یا اندام یا قسمتی از یك گیاه رشد بیشتری نسبت به گیاه سالم دارد.

نانیسم : بافت ، اندام یا گیاه رشد كمتری نسبت به گیاه سالم دارد.

 

ژیگانتیسم

1-      هیپرپلازی : به مفهوم تحریك تقسیم سلولی است یعنی تكثیر سلول ها سریع تر انجام می شود. مثل سرطان

2-      هیپرتروفی : اندازه سلول ها در بافت آلوده بزرگتراند. مثل زگیل یا ورم دست

نانیسم

1-      هیپوپلازی : تكثیر سلول های بافت آلوده كند تر است.

2-      هیپوتروفی : اندازه سلول ها در بافت آلوده كوچكترند.